Aktualności

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XI Konferencję Naukową „Wiedza i technologie informacyjne  w kreowaniu przedsiębiorczości”, które odbędą się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w Olsztynie koło Częstochowy oraz on-line w dniach 10-11 października 2024r. Organizatorami tych wydarzeń są Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Celem tegorocznego spotkania jest wymiana poglądów i wyników badań naukowych w obszarze zastosowań technologii informacyjnych w środowisku biznesowym w warunkach wszechobecnej transformacji cyfrowej. Niezmiennie interesują nas także zagadnienia kreowania i rozwoju przedsiębiorczości w turbulentne  zmiennych warunkach otoczenia.

Tematyka tegorocznych obrad będzie ukierunkowana między innymi na zagadnienia takie jak:

 • Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe aspekty cyfrowej transformacji w biznesie i administracji.
 • Wpływ zasobów informacyjnych, wiedzy i technologii ICT na zarządzanie wiedzą.
 • Nowoczesne trendy, modele i metody zarządzania organizacjami.
 • Rola innowacji i przedsiębiorczości w kontekście cyfrowej transformacji.
 • Zastosowanie analityki big data, procesów biznesowych i mediów społecznościowych w praktyce biznesowej.
 • Perspektywy rozwoju najnowszych technologii informacyjnych i ich implementacja w strategiach zarządzania.
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w optymalizacji procesów biznesowych.
 • Wpływ technologii blockchain na bezpieczeństwo i transparentność transakcji gospodarczych.
 • Rola Internetu Rzeczy (IoT) w tworzeniu inteligentnych środowisk pracy i życia.

Więcej informacji na stronie Konferencji

www.konferencja.czest.pl

 Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. Dorota Jelonek

W zakładce KONKURSY zostało dodane ogłoszenie o otwarciu XXVII Konkursu Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Znajduje się tam również odnośnik do pobrania regulaminu Konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

 

W trakcie trwania V Kongresu Informatyki Ekonomicznej, Uchwałą Walnego Zebrania Członków/Delegatów, podjętej na wniosek Zarządu Towarzystwa i pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Naukową, nadano godności Członka Honorowego NTIE dla:

 • prof.dr hab. inż. Jerzego Gołuchowskiego
 • dr hab. inż. Andrzeja Kobylińskiego, prof. SGH
 • prof. dr hab. inż. Mariana Niedźwiedzińskiego
 • dr hab. inż. Mieczysława Owoca, prof. UEW
 • prof. dr hab. Zdzisława Szyjewskiego

Prof. dr. hab. inż. Jerzy Gołuchowski

Profesor Jerzy Gołuchowski związał się z Uniwersytetem Ekonomicznym (wcześniej Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego) w 1974 roku, rozpoczynając studia na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Jego wkład w rozwój informatyki ekonomicznej jest nie do przecenienia i zasługuje na najwyższe wyróżnienie. Podobnie jak Jego zaangażowanie w działalność i rozwój Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, którego był prezesem przez 2 kadencje (2011 – 2019)

Do rozwoju obszaru wiedzy związanego z informatyką ekonomiczną przyczyniły się publikacje naukowe, których w swoim dorobku Pan Profesor ma ponad 250. Dominującym obszarem zainteresowań naukowych Profesora jest informatyka ekonomiczna oraz zarządzanie wiedzą. Badania naukowe koncentrują się na problematyce wiedzy wykorzystywanej w procesach decyzyjnych.

Jako wykładowca i mentor, Profesor J. Gołuchowski przekazywał swoją wiedzę i pasję młodym adeptom nauki. Jego oddanie edukacji, zdolność do przekazywania trudnych zagadnień w sposób zrozumiały oraz umiejętność inspirowania innych sprawiają, że jest nie tylko znakomitym naukowcem, ale także wspaniałym pedagogiem.

Znaczącym dla rozwoju informatyki ekonomicznej jest wkład Profesora w utworzenie i organizację Wydziału Informatyki i Komunikacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wraz z zespołem Katedry Inżynierii Wiedzy przygotował w 2009 roku także program kierunku Informatyka. Jest inicjatorem i współautorem programu nowych specjalności kształcenia Inżynieria wiedzy na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Gry i aplikacje mobilne na kierunku Informatyka.

Przejawem uznania wysokiego statusu naukowego, a także zaufania środowiska informatyki ekonomicznej w Polsce było powierzenie Profesorowi funkcji prezesa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Pan Profesor pełnił funkcję prezesa przez dwie kadencje od 2011 r. do 2019r. W tym czasie podejmował wiele inicjatyw ukierunkowanych na integrację i współpracę całego środowiska, co przełożyło się m.in. na organizację I Kongresu Informatyki Ekonomicznej, która to inicjatywa przekształciła się w cykliczne wydarzenie w życiu stowarzyszenia oraz konferencji naukowej „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym”.

Dla polskiej i światowej społeczności naukowej Profesor Jerzy Gołuchowski jest prawdziwym autorytetem a Jego prace i osiągnięcia naukowe są inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy, którzy dążą do zrozumienia złożonych powiązań między informatyką ekonomiczną a rozwojem organizacji i biznesu.

Dr hab. inż. Andrzej Kobyliński, prof. SGH

Dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH, to postać niezwykle zasłużona dla rozwoju informatyki ekonomicznej oraz dla działalności NTIE. Jego wieloletnia praca obejmująca kierownictwo nad różnymi instytucjami i projektami, dzialalność ekspercką, a także aktywność naukową i organizacyjną, sprawia, że jest jednym z czołowych autorytetów w polskiej informatyce.

Jako kierownik Zakładu Technologii Oprogramowania w Katedrze Informatyki Gospodarczej w latach 1996-2008, prof. A. Kobyliński przyczynił się do rozwijania badań nad technologią oprogramowania i wyznaczania nowych kierunków rozwoju w tej dziedzinie. Następnie, pełniąc funkcję kierownika Katedry Informatyki Gospodarczej w latach 2008-2013, kontynuował swój wkład w rozwój edukacji i badań.

Jednak prawdziwie znaczącym momentem w karierze profesora Andrzeja Kobylińskiego było jego zaangażowanie jako twórcy, badacza i wieloletniego dyrektora Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej (IIiGC) w latach 2013-2020. Jego zdolności organizacyjne przyczyniły się do sukcesów Instytutu, a umiejętność słuchania i zrozumienia współpracowników sprawiła, że był postrzegany jako inspirujący i kompetentny lider. Ma również swoje osiągnięcia jako ekspert w zakresie wdrażania narzędzi gospodarki cyfrowej.

Nie tylko jako naukowiec i organizator, lecz również jako wykładowca, profesor Andrzej Kobyliński wykazał się dużym profesjonalizmem, wykładając liczne przedmioty informatyczne na różnych poziomach studiów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Na wyróżnienie zasługuje również jego dorobek publikacyjny. Jest autorem i współautorem wielu książek, monografii, skryptów oraz artykułów z zakresu gospodarki cyfrowej, systemów informatycznych i projektów informatycznych. Bardzo ceniona jest Jego aktywność konferencyjna, zarówno jako organizatora, uczestnika, przewodniczącego sesji czy recenzenta, spotyka się z wielkim uznaniem w środowisku naukowym.

Profesor Andrzej Kobyliński jest jednym z członków-założycieli NTIE. W latach 2011-2019 pełnił funkcję wiceprezesa stowarzyszenia, przyczyniając się do jego rozwoju. Poza NTIE brał udział w działalności innych organizacji, takich jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych czy polski oddział Association for Information Systems. Ta różnorodna aktywność dowodzi jego zaangażowania w budowanie wspólnoty naukowej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Prof. Andrzej Kobyliński, w ciągu swojej wieloletniej stał się nie tylko wybitnym naukowcem, ekspertem, ale również inspirującym liderem, przyczyniającym się do rozwoju informatyki ekonomicznej oraz budowania silnej pozycji polskich naukowców w świecie.

Prof. dr hab. inż. Marian Niedźwiedziński

Profesor Marian Niedźwiedziński jest zasłużonym pracownikiem naukowym i ekspertem z zakresu informatyki ekonomicznej przez wiele lat związanym z Uniwersytetem Łódzkim. Jest to postać wielce zasłużona dla rozwoju tej dziedziny wiedzy, jak i dla Naukowego Stowarzyszenia Informatyki Ekonomicznej. Będąc pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego wykazał się dużym wkładem badawczym, publikacyjnym i edukacyjnym. Jest on jednym z członków-założycieli stowarzyszenia i przez wiele lat pracował nad jego rozwojem. Podejmował wiele działań na rzecz integracji środowiska naukowego informatyki ekonomicznej. Jako jeden z założycieli od początku działania stowarzyszenia aktywnie przyczyniał się do istotnego rozwoju NTIE. Przez wiele lat pełnił funkcję vice-prezesa, działał jako członek Zarządu oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia. Profesor Niedźwiedziński odegrał istotną rolę w kierowaniu i kształtowaniu polityki naukowej NTIE.

Jego inicjatywa organizacji Konsorcjów doktoranckich pod patronatem NTIE stanowiła nieocenione wsparcie dla doktorantów. Dzięki temu zaangażowaniu, niezliczeni młodzi badacze z różnych ośrodków akademickich mieli możliwość poprawy jakości przygotowywanych prac dzięki polemicznym dyskusjom i  i wymianie wiedzy z uznanymi autorytetami w dziedzinie informatyki ekonomicznej. Pan Profesor był także organizatorem Ogólnokrajowych Konferencji Elektronicznej Gospodarki (EDI-EC). Organizowane przez Pana Profesora wydarzenia naukowe o zasięgu ogólnokrajowym były nie tylko wyrazem pasji do nauki, lecz także zdolności do tworzenia przestrzeni dla wymiany myśli i doświadczeń wśród naukowców. Wielu członków NTIE miało okazję spotkać się na corocznych konferencjach organizowanych przez Profesora Mariana Niedźwiedzińskiego w Dobieszkowie pod Łodzią czy na Uniwersytecie Łódzkim.

Profesor Niedźwiedziński, będąc założycielem i wieloletnim kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego, odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu kierunków badań oraz edukacji w tej prestiżowej instytucji. Jego praca jako promotora kilkunastu prac doktorskich z zakresu informatyki ekonomicznej świadczy o nie tylko o jego zaangażowaniu w rozwijanie talentów naukowych, ale także o wpływie na rozwój kadry naukowej w tej dziedzinie.

Biorąc udział w Międzynarodowych konferencjach EDI-EC w Bled (Słowenia) oraz będąc członkiem Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, Profesor Niedźwiedziński przyczynił się do ugruntowania pozycji polskiej informatyki ekonomicznej na arenie międzynarodowej.

Jego wszechstronne zaangażowanie, zarówno na polu akademickim, jak i organizacyjnym, sprawiło, że Profesor Marian Niedźwiedziński jest nie tylko uczonym zasłużonym dla swojej dziedziny, ale także przywódcą, który kształtował i inspiruje kolejne pokolenia badaczy w dziedzinie Informatyki Ekonomicznej. Jest również postacią bardzo cenioną w gronie NTIE za jego wkład w wieloletni rozwój Stowarzyszenia.

Dr hab. inż.  Mieczysław Owoc, prof. UEW

Profesor Mieczysław Owoc to ceniony naukowiec i wybitny pedagog akademicki, który zostawił trwały wkład zarówno w dziedzinie informatyki ekonomicznej, jak i we wspólnocie NTIE.

Jako pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poświęcił swoje życie nauce, dążeniu do wiedzy i rozwoju informatyki ekonomicznej. Skromność, mentorstwo i przestrzeganie najwyższych standardów etycznych przez Profesora zyskały podziw i szacunek studentów i pracowników nauki. Profesor jest autorem i redaktorem wielu książek i artykułów naukowych oraz członkiem komitetów programowych konferencji, komitetów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych a także stowarzyszeń naukowych m.in. Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, Association for the Advancement of Artificial Intelligence. Jest wiceprezesem grupy roboczej WG12.6 Artificial Intelligence for Knowledge Management w ramach International Federation for Information Processing i członkiem prestiżowej organizacji Informing Science Institute wspierającej multidyscyplinarne badania systemów informacyjnych.

Jest członkiem komitetów programowych 11 konferencji międzynarodowych. Przewodniczy sekcji Knowledge Acquisition and Management w ramach konferencji FedCSIS. Profesor uczestniczył w 8 projektach badawczych o zasięgu międzynarodowym.

Jest on również wieloletnim członkiem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. W ramach prac dla stowarzyszenia przewodniczył i był członkiem komisji na najlepsze prace dyplomowe i jest recenzentem prac nadesłanych na Konkurs NTIE. A także brał różnoraki udział w określaniu kierunków rozwoju dziedziny informatyka ekonomiczna i działalności NTIE.

Wkład Profesora Mieczysława Owoca do rozwoju organizacyjnego, naukowego a także do kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich w ramach stowarzyszenia zasługuje na nasze najwyższe uznanie i wdzięczność całej społeczności NTIE.

Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

Profesor Zdzisałw Szyjewski jest wieloletnim pacownikiem naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego. Ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia badawcze, publikacyjne i dydaktyczne. Jest to osoba, której w zasadzie nie trzeba przedstawiać, ze względu na jej istotność dla rozwoju informatyki ekonomicznej, którą od zawsze traktował jako jedność dialektyczną. Profesor Zdzisław Szyjewski, jako wieloletni Prezes Zarządu Głównego PTI odegrał kluczową rolę w rozwoju tej instytucji a jednocześnie będąc członkiem NTIE wpływał na rozwój naszego Towarzystwa. Pan Profesor położył niewątpliwe zasługi dla owocnej współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), a Naukowym Towarzystwem Informatyki Ekonomicznej (NTIE). Najlepszym wyrazem tej aktywności jest coroczna, rotacyjna konferencja „Informatyka w Zarządzaniu”, która jednoczy obydwa środowiska. W ten sposób Profesor Zdzisław Szyjewski ma swój wielki wkład w budowanie zrozumienia między badaczami teoretycznych podstaw informatyki, a naukowcami zgłębiającymi praktyczne aspekty wykorzystania rozwiązań informatycznych we współczesnym biznesie.

W dziaalnosci Stowarzyszenia Profesor Zdzisław Szyjewski pełnił funkcję członka rady naukowej, dzieląc się swoim cennym doświadczeniem naukowca, badacza i praktyka. Doceniamy oromny wkład Pan profesora w rozwój NTIE.

Jako Wiceprzewodniczący II i III Kongresu Informatyki Polskiej, aktywnie przyczynił się do organizacji tych prestiżowych wydarzeń naukowych. Ponadto, jego zaangażowanie w komisje rządowe, zespoły eksperckie KBN oraz Europejskie Forum Information Society dowodzi jego wkładu w kształtowanie polskiej i międzynarodowej strategii informatyzacji.

Profesor jest również cenionym autorem licznych publikacji, zwłaszcza w obszarze zarządzania projektami informatycznymi oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu. Profesor Zdzisław Szyjewski to także ceniony organizator wielu konferencji i sympozjów oraz kierownik projektów wdrażających systemy informatyczne dla administracji państwowej i jednostek gospodarczych.

Jako długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, pełnił istotne funkcje, m.in. dyrektora Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ponadto, przez wiele lat wykładał zarządzanie projektami w IBM Polska.

Wspaniały człowiek i przyjaciel wielu ludzi.

 

5 października 2023 w Hotelu Jurajski Olsztyn w Olsztynie k. Częstochowy odbył się V Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz Walne Zebranie Członków NTIE.

W imieniu Zarządu kadencji 2019-23 Pani Prezes Prof. Dorota Jelonek przedstawiła Sprawozdanie Zarządu NTIE 2023 z działalności, które zostało jednogłośnie przyjęte przez członków. Zarząd uzyskał absolutorium.

W dalszej kolejności sprawozdania prezentowane były przez wszystkie organy stowarzyszenia. Były to: Rada Naukowa, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński oraz Komisja Konkursowa.

Przeprowadzone zostały wybory władz na lata 2023-27. Prezesem NTIE na kolejną kadencję została Pani Prof. Dorota Jelonek.
Skład Zarządu na kadencję 2023-27 znajduje się linkiem >>> władze <<<.

W trakcie Kongresu nadano tytuły Członków Honorowych NTIE pięciu członkom stowarzyszenia. Zostali nimi zasłużone dla społeczności Informatyki Ekonomicznej, wybitne osobistości nauki:

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Gołuchowski
 • Dr hab. inż. Andrzej Kobyliński, prof. SGH
 • Prof. dr hab. inż. Marian Niedźwiedziński
 • Dr hab. inż. Mieczysław Owoc, prof. UE
 • Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie przypominam, że Walne Zebranie Członków NTIE odbędzie się 5 października br. o godz. 16.30

Adres:
Hotel Jurajski Olsztyn
ul. Karłowatej sosny 4
42-256 Olsztyn k. Częstochowy

Porządek Walnego Zebrania Członków NTIE

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków NTIE
 2. Ustalenie listy członków i quorum oraz stwierdzenie ważności zebrania
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Technicznej
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia za lata 2019-2023
 6. Sprawozdanie Rady Naukowej
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. Sprawozdanie Komisji Konkursu Prac Dyplomowych
 11. Wybory do władz stowarzyszenia
 12. Nadanie godności Członka Honorowego NTIE
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków NTIE

Udział w Walnym Zebraniu Członków NTIE jest bezpłatny.

Walne Zebranie Członków NTIE odbywa się w ramach V Kongresu Informatyki Ekonomicznej oraz X Konferencji Naukowej Wiedza i Technologie Informacyjne w Kreowaniu Przedsiębiorczości.

Więcej informacji: http://konferencja.czest.pl

Pozdrawiam serdecznie
Prof. dr hab. Dorota Jelonek

Prezes
Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na V Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz X Międzynarodową Konferencję Naukową „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”, które odbędą się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w Olsztynie koło Częstochowy oraz on-line w dniach 5-6 października 2023 r. Organizatorami tych wydarzeń są Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej oraz Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Celem tegorocznego spotkania jest wymiana poglądów i wyników badań naukowych w obszarze zastosowań technologii informacyjnych w środowisku biznesowym w warunkach wszechobecnej transformacji cyfrowej. Niezmiennie interesują nas także zagadnienia kreowania i rozwoju przedsiębiorczości w turbulentne zmiennych warunkach otoczenia.

Kalendarium:

 • 11 sierpnia 2023 – wniesienie opłaty
 • 11 sierpnia 2023 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń udziału i artykułów
 • 1 września 2023 – recenzje artykułów, kwalifikacja do wystąpień w trakcie obrad konferencyjnych
 • 30 września 2023 – przygotowanie artykułów do publikacji w wybranych czasopismach lub w monografii
 • 5-6 października 2023 – obrady Kongresu i Konferencji

Więcej informacji na stronie: http://konferencja.czest.pl.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, wzajemnej życzliwości, radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2022 Rok. Te wyjątkowe dni niech mijają w niepowtarzalnej atmosferze szczęścia, w wytchnieniu od codziennych obowiązków i w poczuciu prywatnego i zawodowego spełnienia.
Nowy Rok niech przyniesie mam wszelką pomyślność, dużo zdrowia, pogody ducha i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.
Zawsze z optymizmem wierzę, że to będzie dobry rok!

Prof. dr hab. Dorota Jelonek
Prezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
oraz
Członkowie Zarządu

Relacja z IV Kongresu Informatyki Ekonomicznej i VIII Konferencji naukowej „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”

Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz Konferencja Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości co roku odbywają się w październiku w malowniczej, jesiennej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Te doniosłe wydarzenia naukowe mają swoją długą (dziewięcioletnią) tradycję związaną z działalnością Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) we współpracy z Wydziałem Zarządzania PCz.

W tym roku w dniach 21-22 października z wielką radością po rocznej przerwie spowodowanej pandemią gościliśmy po raz ósmy uczestników Kongresu oraz Konferencji. Organizatorami wydarzeń byli pracownicy Katedry Informacyjnych Systemów Zarządzania, natomiast przewodniczącą rady programowej – prof. Dorota Jelonek. Pani Profesor pełni funkcję prezesa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, jest pomysłodawczynią oraz „dobrym duchem konferencji” już od pierwszej edycji w 2013 roku.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w tradycyjnie w Zajeździe „Jurajski Olsztyn” zlokalizowanym w pobliżu ruin zamku w Olsztynie. Bogaty program naukowy, interesujące imprezy towarzyszące i miła atmosfera, z której Kongres IE znany jest w środowiskach naukowych sprawiają, że rok rocznie do Olsztyna przyjeżdża duże grono stałych bywalców oraz zachęceni renomą tego wydarzenia nowi uczestnicy nawet z najdalszych zakątków Polski. W tym roku w kongresie i konferencji uczestniczyły 93 osoby. Obrady odbywały się w formie hybrydowej. Na zdalne uczestnictwo zdecydowało się 36 osób. Na uwagę zasługuje fakt, że frekwencja uczestników była stuprocentowa zarówno w przypadku udziału tradycyjnego jak i zdalnego.

Forma hybrydowa pozwoliła zapewnić prelegentom dogodną formę prezentacji referatów. Wszystkie wystąpienia i dyskusje były cały czas transmitowane na konferencyjnej platformie internetowej Google Meet. Odbyła się także sesja posterowa w formie tradycyjnej i wirtualnej. Doskonałą obsługę techniczną konferencji zapewnili dr inż. Tomasz Turek oraz dr inż. Damian Dziembek z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się dwie dyskusje panelowe w formie hybrydowej: Kompetencje w gospodarce cyfrowej. Czy tylko kompetencje cyfrowe? moderowana przez prof. dr hab. Dorotę Jelonek, oraz Sztuczna inteligencja w rozwoju innowacji i przedsiębiorczości, której moderatorem był prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki. Oba tematy wzbudziły ogromne zainteresowanie i były przyczynkiem do inspirującej wymiany, często skrajnie odmiennych, poglądów i doświadczeń. Szczegółowe relacje z obydwu paneli są zamieszczone w bieżącym numerze NTIExpress.

Pierwszego dnia odbyły się także sesja „Wyzwania i dylematy informatyki ekonomicznej w warunkach transformacji cyfrowej”, której przewodniczyła dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz prof. UE oraz sesja posterowa o bardzo różnorodnej tematyce moderowana przez dr hab. Waldemara Jędrzejczyka prof. PCz oraz dr hab. Joannę Nowakowską-Grunt prof. PCz. Tego dnia uczestnicy konferencji mieli także okazję odbyć spacer po miasteczku Olsztyn i lepiej poznać jego zabytki oraz historię. Przewodnictwa wycieczki podjął się dr Cezary Stępniak z Wydziału Zarządzania PCz., który z racji swoich pozazawodowych zainteresowań świetnie zna historię i geografię naszego regionu oraz wiele anegdot i ciekawych faktów z zamierzchłej przeszłości.

Ważnym punktem w programie Kongresu było wręczenie dyplomów w konkursie NTIE na najlepsze prace doktorskie, magisterskie oraz licencjackie w obszarze informatyki ekonomicznej. Laureaci oraz ich promotorzy otrzymali dyplomy i przyjęli gratulacje.

Kolejnym punktem programu była uroczysta kolacja uświetniona występem artystycznym zespołu AllDęte. Ośmiu artystów, określających się jako „Faceci w czerni” zaprezentowało szeroki repertuar utworów zarówno popularnych jak i autorskich kompozycji w aranżacji na instrumenty dęte i wokal.

Drugi dzień obrad rozpoczęła sesja „Innowacyjność w dobie transformacji cyfrowej – ujęcie praktyczne”, sesji przewodniczyli dr hab. Iwona Posadzińska prof. UTP oraz dr hab. Andrzej Bytniewski prof. UEW. W rozwoju naukowym oraz w definiowaniu obszarów badań niezwykle ważne są seminaria jako forum twórczej dyskusji. Tego ważnego elementu nie zabrakło także w programie tegorocznej konferencji WiTIwKP. Ostatnia sesja „Problemy badawcze nurtujące młodych adeptów nauki” poświęcona była wystąpieniom doktorantów. Odbyło się 7 wystąpień, których tematyka dotyczyła aktualnych, innowacyjnych aspektów zastosowań informatyki przedsiębiorstwach i instytucjach. Sesję poprowadziły dr hab. Iwona Chomiak-Orsa prof. UEW oraz dr hab. Klaudia Smoląg prof. PCz.

Kongres zakończył się podsumowaniem obrad, złożeniem podziękowań wszystkim uczestnikom oraz komitetowi organizacyjnemu i Radzie Programowej przez prof. Dorotę Jelonek.

Po wspólnym obiedzie uczestnicy rozjechali się do domów z bagażem nowych inspirujących myśli, doświadczeń i nadziei na kolejne miłe spotkanie za rok. Organizatorzy jak co roku otrzymali liczne podziękowania i gratulacje od uczestników.

Galeria zdjęć z wydarzenia: http://konferencja.czest.pl/galeria-2021.

Już po raz czwarty mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”, które odbędą w dniach 21 – 22 października 2021 r.

Mamy nadzieję, że sytuacja w kraju pozwoli nam na zorganizowanie konferencji w formie hybrydowej, łączącej obrady online z tradycyjnym spotkaniem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pod zamkiem w Olsztynie.

Organizatorami Kongresu i Konferencji są Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Aktualne informacje na temat tegorocznego wydarzenia oraz archiwalne galerie zdjęć z poprzednich edycji można znaleźć na stronie: http://konferencja.czest.pl.

Konsorcja Doktoranckie zostały zainicjowane przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej NTIE w latach 90-tych. Ta wieloletnia tradycja wykazała, że Konsorcja Doktoranckie mają głęboki sens, umożliwiając doktorantom wszechstronne przedyskutowanie prac i podniesienie poziomu ich dysertacji. Poza korzyściami naukowymi, Konsorcja umożliwiły także nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń między doktorantami z różnych ośrodków akademickich.

Grupą docelową IX Konsorcjum są doktoranci, promotorzy i promotorzy pomocniczy, prowadzący badania naukowe i publikujący swoje prace z zakresu Informatyki Ekonomicznej.

Końcowy termin nadsyłania konspektów przedłużony do 28 lutego 2021 r.

Kontakt: Sekretarz Naukowy IX Konsorcjum Doktoranckiego NTIE
Dr inż. Przemysław Jatkiewicz
tel. +48 509 965 449
przemyslaw.jatkiewicz(at)ug.edu.pl

Ważne daty:
28.02.2021 – końcowy termin nadsyłania konspektów,
10.03.2021 – poinformowanie o decyzji Rady Naukowej,
15.04.2021 – nadesłanie ostatecznej wersji konspektów,
20.04.2021 – udostępnienie zaakceptowanych konspektów na stronie internetowej,
30.05.2021 – ostateczny termin wniesienia opłaty rejestracyjnej (65 zł),
10.06.2021 – IX Konsorcjum Doktoranckie Naukowego Towarzystwa Informatycznego NTIE.

3-4 grudnia 2020 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się V Konferencja Naukowa „Informatyka w Zarządzaniu 2020”.

Konferencja Naukowa IwZ to corocznie organizowane spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych badaczy ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych oraz transformacji w gospodarce i społeczeństwie. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej jest jednym z patronów wydarzenia.

Strona konferencji: www.ue.katowice.pl/iwz2020

Zarząd Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 24 października 2019 r. w trakcie III Kongresu Informatyki Ekonomicznej www.konferencja.czest.pl
Miejsce Zjazdu Zajazd Jurajski Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny, Olsztyn, początek o godz. 15:30.

Porządek:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków NTIE.
2. Ustalenie listy członków i quorum oraz stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Technicznej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia za lata 2015-2019.
6. Sprawozdanie Rady Naukowej.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Sprawozdanie Komisji Konkursu Prac Dyplomowych.
11. Wybory do władz stowarzyszenia.
12. Zmiany w statucie NTIE i uchwalenie nowego statutu NTIE.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków NTIE.

Koszty udziału w Walnym Zjeździe przedstawiają się następująco:
– pobyt 1 dniowy na Konferencji Naukowej/III Kongresie Informatyki Ekonomicznej, w tym uroczysta kolacja, ale bez noclegu – 250,0 PLN
– pobyt 2 dniowy na Konferencji Naukowej/III Kongresie Informatyki Ekonomicznej, w tym nocleg, uroczysta kolacja, publikacja i udział w imprezach towarzyszących – 650, 0 PLN

Dane do wpłat:
Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Raiffeisen Bank Polska SA Oddział Częstochowa
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728
Tytułem: Imię nazwisko Konferencja „Wiedza i Technologie”

Szanowni Państwo,

już po raz trzeci mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”, które odbędą się w Olsztynie koło Częstochowy w dniach 24 – 25 października 2019 r. Organizatorami tych wydarzeń są Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Celem tegorocznego spotkania obok wyborów władz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej jest także wymiana poglądów i wyników badań naukowych z obszaru zastosowań informatyki w środowisku akademickim, biznesowym, administracji państwowej i samorządowej.

Więcej informacji:

18th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research

Konferencja TIAPISZ –Technologie Informatyczne w Administracji Publicznej i Służbie Zdrowia,
50-lecie informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

W dniach 13-14 grudnia 2018 r. odbyła się X, jubileuszowa konferencja TIAPISZ’2018 (Technologie Informatyczne w Administracji Publicznej i Służbie Zdrowia). Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji była „Teraźniejszość i przyszłość informatyzacji administracji publicznej oraz służby zdrowia”.

Konferencja ta połączona została z obchodami jubileuszu 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szczególnego charakteru konferencji nadały trzy wystąpienia: Historia Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej zaprezentowana przez dr Andrzeja Świerczyńskiego oraz prof. Andrzeja Kobylińskiego, Historia i przyszłość Centrum Technologii Informatycznych wygłoszone przez Bartłomieja Świecha oraz Urszulę Zwierz z CTI SGH oraz Refleksje nestora przedstawione przez prof. Bogdan Stefanowicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ponadto wśród prelegentów konferencji znaleźli się zarówno przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska).

Patronat nad całym wydarzeniem objęli JM Rektor SGH, prof. SGH dr hab. Marek Rocki oraz Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, prof. SGH dr hab. Joanna Plebaniak. Dodatkowo patronat honorowy nad konferencją objęło Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

W trakcie konferencji ogłoszone zostały także wyniki konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i licencjackie w dziedzinie informatyki ekonomicznej.

www.tiapisz.edu.pl

Celem jubileuszowej konferencji TIAPISZ’2018 jest przeprowadzenie prezentacji oraz wymiana poglądów i podjęcie dyskusji w zakresie osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest „Teraźniejszość i przyszłość informatyzacji administracji publicznej”.

Konferencja TIAPISZ’2018 połączona jest z organizacją jubileuszu 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat nad konferencją objęła Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, prof. SGH dr hab. Joanna Plebaniak. Dodatkowo patronat honorowy nad konferencją objęło Naukowe Towarzystwo Informatyki Gospodarczej.

Artykuły, które przejdą pomyślnie proces recenzji zostaną opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych (9 punktów MNiSW).

Studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej będą w semestrze zimowym 2018/2019 uczestniczyli w drugiej edycji projektu Lead. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia jest firma Microsoft, którą wspomagają jej partnerzy – PwC oraz P&G. Celem projektu jest połączenie pracy studentów, uczelni oraz firm biznesowych w celu budowy i rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania technologiami cyfrowymi. Studenci z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej (tj. Zarządzania, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Inżynierii Produkcji) utworzą zespoły multidyscyplinarne w celu realizacji rzeczywistych projektów biznesowych, zleconych przez partnerów firmy Microsoft. W ramach pracy studenci przejdą szkolenie zarówno w zakresie metodyki prowadzenia projektów informatycznych, jak i pracy zespołowej z podziałem ról i kompetencji. Wyniki projektów pierwszej edycji projektu Lead w roku ubiegłym otrzymały nagrody podczas wydarzeń i konkursów na całym świecie. Zatem poprzeczka została postawiona wysoko, a my trzymamy kciuki za bieżącą edycję i naszych w niej studentów.

www.konferencja.czest.pl

11 i 12 października po raz szósty odbyła się konferencja „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Katedrę Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Radzie Programowej przewodniczyli dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, i prof. dr hab. Kazimierz Perechuda.

W Olsztynie k. Częstochowy ponad 70 naukowców z całego kraju miało okazję do naukowej debaty nad następującymi zagadnieniami: zarządzanie wiedzą – metody, techniki, narzędzia i zastosowania, współczesne koncepcje zarządzania w kreowaniu przedsiębiorczości, zarządzanie procesami biznesowymi w gospodarce opartej na wiedzy, nowe metody i techniki zarządzania organizacjami, nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, strategie biznesowe, planowanie, organizowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem, modele e-biznesu, strategie i modele e-przedsiębiorczości, innowacje w przedsięwzięciach gospodarczych, przedsiębiorczość i kooperacja w organizacjach sieciowych i wirtualnych, technologie informacyjno-komunikacyjne we wspomaganiu zarządzania, transfer nowoczesnych technik i metod zarządzania do organizacji non-profit czy inteligentne systemy informatyczne. Zaprezentowano prawie dwadzieścia referatów, uczestnicy mogli również obejrzeć kilkadziesiąt posterów.

Oprócz tego uczestnicy wzięli udział w wycieczce do ruin zamkowych i na wzgórze Biakło oraz wysłuchali koncertu, podczas którego istotę i estetykę kultury hip-hopowej oraz muzyki rapowej przybliżyli Mikser i Kubala.

Wybrane do publikacji artykuły ukażą się w czasopismach „Polish Journal of Management Studies”, „Przegląd Organizacji”, „Business Informatics” i „Zarządzanie” – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Autor tekstu: Aida Stępniak

Wykład prof. Jerzego Kisielnickiego podczas sesji plenarnej / fot. Tomasz Turek

Uczestnicy konferencji mieli również okazję podziwiać piękno jurajskiej przyrody / fot. Andrzej Chluski

Na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej dydaktyka nieodłącznie łączy się z praktyką. Firma IBPM, zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, czynnie uczestniczyła w prowadzeniu przedmiotu projektowego na studiach inżynierskich I stopnia. Dzięki temu grupa 46-ciu studentów IV semestru wzięła udział w całodniowych zajęciach warsztatowych w siedzibie firmy, podczas których studenci poznawali specyfikę prowadzenia projektów biznesowych oraz narzędzi wykorzystywanych w projektowaniu systemów informatycznych. W ramach zaliczenia uczestnicy warsztatów musieli napisać referaty na tematy zadane przez prowadzących. Najlepsze prace zostały nagrodzone możliwością odbycia certyfikowanego kursu IBM Business Process Manager Standard. Osoby, które zakończyły kurs, otrzymały certyfikat wewnętrzy firmy oraz zaproszenie do zespołu projektowego, realizującego projekt w warunkach rzeczywistych. Z tej możliwości skorzystali wszyscy zaproszeni, czyli pięcioro studentów, z których każdy ma obecnie zapewnioną propozycję zatrudnienia w firmie.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej na coraz szerszą skalę wprowadza praktyków na zajęcia dydaktyczne. Jednym z pozytywnych doświadczeń było przeprowadzenie w minionym roku akademickim przedmiotu Technologie w Gospodarce Cyfrowej dla studentów studiów magisterskich przez pracowników firmy Oracle. Zespół pracowników pod kierownictwem Jerzego Suchodolskiego (Oracle Product Director Identity Management) opracował i przeprowadził serię wykładów, z których każdy był realizowany przez specjalistę z prezentowanego obszaru technologii i usług. Studenci mieli okazję nie tylko wysłuchać niezwykle interesujących prelekcji tematycznych, ale również zadawać pytania z zakresu praktyki biznesowej doboru, zakupu, wdrażania i użytkowania najnowszych technologii i usług. Przedmiot w tym wykonaniu i podobnej formule będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018 brał udział w międzynarodowym projekcie SQUAD, zrealizowanym przez studentów reprezentujących 3 uczelnie i 3 specjalności: Politechnika Warszawska (Zarządzanie), Pace University z Nowego Jorku (Informatyka), Politechnika Porto (Design i Multimedia). W ramach SQUAD utworzono międzydyscyplinarne zespoły projektowe, których celem było rozwiązanie zdefiniowanego przez zleceniodawcę rzeczywistego problemu biznesowego. Zleceniodawcami były 3 portugalskie przedsiębiorstwa: RACE (branża facility), LBF (branża meblarska), CappWatt (energetyka). Wyniki wszystkich trzech projektów spotkały się z uznaniem zarówno ze strony przedstawicieli firm sponsorujących projekt, jak również przedstawicieli firm biorących udział w wydarzeniu w roli obserwatorów (m.in. SAMSUNG i IBM).

W załącznikach: zaproszenie i program kongresu.

— — —

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej na Kongresie reprezentował prof. dr hab. Witold Abramowicz, wiceprezes NTIE.

Sprawozdanie z tego wydarzenia dostępne jest w załączniku.

www.kie2017.bisconf.info

Poznań, 28-29 czerwca 2017

Strefa członka NTIE dostępna jest po zalogowaniu się i uzyskaniu statusu członka NTIE.

Zarząd Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) zwołuje Walny Zjazd/Walne Zebranie Członków na dzień 23 września 2015 r. w trakcie Kongresu Informatyki Ekonomicznej
http://kie2015.ue.katowice.pl

Miejsce Zjazdu Podlesice, Hotel Ostaniec, początek o godz. 17.00.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie będzie zastosowany § 15. punkt 3 Statutu, zgodnie z którym drugi termin WZC wyznaczony zostanie na godz. 17:30.

Porządek obrad:

 • otwarcie Zebrania,
 • ustalenie listy Członków i quorum oraz stwierdzenie ważności Zebrania, a w przypadku braku quorum zakończenie zebrania oraz zastosowanie zapisu Statutu Stowarzyszenia o wyznaczeniu, w ciągu 15 minut, drugiego terminu Zebrania,
 • wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad,
 • wybór Komisji skrutacyjnej,
 • zmiany w Statucie NTIE i uchwalenie nowego statutu NTIE,
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2011-2015,
 • sprawozdanie Rady Naukowej,
 • sprawozdanie Komisji Konkursu Prac Dyplomowych,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
 • udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • wybory do władz stowarzyszenia,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd prosi o potwierdzenie otrzymania powiadomienia oraz o potwierdzenie udziału, pocztą elektroniczną na adres: ntie(at)uekat.pl

Prosimy dokonać rejestracji na stronie:
http://kie2015.ue.katowice.pl/application

Prosimy zwrócić uwagę, jeżeli ktoś uczestniczy w pełnych dniach Kongresu powinien zapłacić koszt zgodny z wyliczeniami podczas rejestracji.

ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Katowicach
Numer konta: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: KIE2015 (imię i nazwisko)

Zarząd Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) zwołuje Walny Zjazd/Walne Zebranie Członków na dzień 23 września 2015 r. w trakcie Kongresu Informatyki Ekonomicznej
http://kie2015.ue.katowice.pl

Miejsce Zjazdu Podlesice, Hotel Ostaniec, początek o godz. 17.00.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie będzie zastosowany § 15. punkt 3 Statutu, zgodnie z którym drugi termin WZC wyznaczony zostanie na godz. 17:30.

Porządek obrad:

 • otwarcie Zebrania,
 • ustalenie listy Członków i quorum oraz stwierdzenie ważności Zebrania, a w przypadku braku quorum zakończenie zebrania oraz zastosowanie zapisu Statutu Stowarzyszenia o wyznaczeniu, w ciągu 15 minut, drugiego terminu Zebrania,
 • wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad,
 • wybór Komisji skrutacyjnej,
 • zmiany w Statucie NTIE i uchwalenie nowego statutu NTIE,
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2011-2015,
 • sprawozdanie Rady Naukowej,
 • sprawozdanie Komisji Konkursu Prac Dyplomowych,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
 • udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • wybory do władz stowarzyszenia,
 • wolne wnioski,
 • zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd prosi o potwierdzenie otrzymania powiadomienia oraz o potwierdzenie udziału, pocztą elektroniczną na adres: ntie(at)uekat.pl

Prosimy dokonać rejestracji na stronie:
http://kie2015.ue.katowice.pl/application

Prosimy zwrócić uwagę, jeżeli ktoś uczestniczy w pełnych dniach Kongresu powinien zapłacić koszt zgodny z wyliczeniami podczas rejestracji.

ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Katowicach
Numer konta: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: KIE2015 (imię i nazwisko)

Zaproszenie do udziału w konferencji SMI 2015 dla młodych pracowników nauki i studentów (oferta bezpłatnego udziału)

Szczegóły w załączniku.

Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w X konsorcjum doktoranckim i habilitacyjnym wszystkich promotorów, ich doktorantów oraz habilitantów reprezentujących dyscyplinę informatyki (w szczególności informatyki stosowanej i informatyki ekonomicznej).

Szczegółty w załączniku.

12th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS2015), Athens, Greece , 01- 02 June 2015 www.emcis.eu

— — —

Business Information Systems (BIS):

 • Uczestnictwo z referatem: -15%, tzn. 380 EUR (do 15 maja), 410 EUR (do 21 czerwca) i 440 EUR (po 21 czerwca), opłata obejmuje pełne uczestnictwo w
  konferencji oraz możliwość opublikowania jednego artykułu, przyjętego na jeden z warsztatów organizowanych przy BIS.
 • Uczestnictwo bez referatu: -50%, tzn. 225 EUR (do 15 maja), 240 EUR (do 21 czerwca) i 260 EUR (po 21 czerwca), opłata obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji, bez możliwości publikacji.

Przyjmowane są zgłoszenia referatów na warsztaty organizowane przy BIS.
Ich lista znajduje się na stronie: http://bis.kie.ue.poznan.pl/bis2015/workshops.

Publikacje z warsztatów zostaną opublikowane w serii wydawnictwa Springer, LNBIP.